POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM DYSTRYBUCJI TECHNICZNEJ FUTURE BRANDS SP. Z O.O.

Wersja obowiązująca od dnia 22 luty 2023 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Dystrybucji Technicznej Future Brands spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 32 – 086 Węgrzce, ul. Forteczna 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0001020801, NIP: 5130284122 (zwana dalej: „Administratorem“).
 3. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej cdtech.pl, a także nawiązująca z Administratorem kontakt za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu Administratora ujawnionych na tej stronie.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu kontaktu z Użytkownikiem w związku z zainteresowaniem Użytkownika świadczonymi przez Administratora usługami, w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. RODZAJ DANYCH I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem, a to: imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, a także treść wiadomości skierowanej do niego.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
  a) w sposób tradycyjny – w kartotekach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych;
  b) w systemach informatycznych.
 3. Administrator może przechowywać treść nagrywanych rozmów telefonicznych po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o tym fakcie przed odbyciem rozmowy.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane: „rozporządzeniem RODO”.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f rozporządzenia RODO.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. Przez nawiązanie kontaktu w drodze telefonicznej lub elektronicznej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie – na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności – jego danych osobowych w zakresie realizacji celu kontaktu z jego strony.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić realizację celu kontaktu Użytkownika z Administratorem.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. ze zm.).

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Administratora:
  a) osobom świadczącym pracę na rzecz Administratora na innej podstawie niż umowa o pracę,
  b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe, płatnicze,
  c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  d) innym podmiotom, przy pomocy których Administrator wykonuje zobowiązania umowne, świadczy usługi elektroniczne i wykonuje prawa i obowiązki wynikające z tych umów, a tym samym, nawiązuje z kontakt z Użytkownikiem.
 2. Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym do żądania ich udostępnienia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom ścigania.

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody spowoduje, że dane Użytkownika zostaną usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie ma wpływu na dotychczas dokonane czynności.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również w ograniczonym zakresie. Sprzeciw nie ma wpływu na dotychczas dokonane czynności.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie ma wpływu na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może żądać przeniesienia jego danych osobowych.
 8. Użytkownik ma prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje dotyczące zawartej umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres do pół roku po upływie terminu przedawnienia roszczeń Użytkownika (zwykle 3 lub 6 lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiła realizacja umowy) lub upływie terminu przedawnienia obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych, zwykle 5 lat od końca roku, w którym zrealizowano umowę) związanych z realizacją celu kontaktu Użytkownika z Administratorem. Usunięcie danych nastąpi po upływie tego terminu.

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa cdtech.pl używa plików cookies, tj. niewielkich plików zapisywanych na komputerze lub innym urządzeniu (tablet, telefon, itp.), z którego korzysta Użytkownik, i z którego odwiedza stronę internetową.
 2. Strona wykorzystuje:
  a) pliki cookies sesyjne, tj. pliki trwale usuwane z pamięci i urządzenia, na którym były przechowywane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej;
  b) pliki cookies trwałe, tj. pliki pozostające na urządzeniu do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. W ramach plików cookies gromadzone są następujące dane: adres IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, język, dostawę usług internetowych, informacje o czasie, dacie oraz lokalizacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie są udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom.
 2. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny oraz nie są profilowane.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
 5. Administrator może w dowolnym momencie zmienić niniejszą Politykę Prywatności przez zamieszczenie na stronie internetowej cdtech.pl jej nowej wersji. Zmiany Polityki Prywatności nie będą miały zastosowania do danych zebranych przed jej zmianą, chyba że Użytkownik ponownie nawiąże z Administratorem kontakt zgodnie z art. I ust. 3.